Skip to content

Gullaldertankegang

by on 1. August 2011

 …i Anders Behring Breiviks manifest

av Jimi Thaule (@Gird_09)

Anders Behring Breiviks manifest er ikke bare en dagbok fra en terrorist, eller et krigsmanifest. Det er også en beskrivelse av en forestilling om et samfunn med en gullalder, en endetid og en gjenfødsel. Det er et kjent mønster i nasjonalistiske ideologier, og i Breiviks manifest (eventuelt kompendium, siden teksten i stor grad er plagiert fra andre) får vi presentert en totalitær variant. I korthet går forestillinger av denne typen ut på at det en gang eksisterte et tilnærmet perfekt samfunn, men fiender innenfra eller utenfra ødela idealene – og det er nå opp til oss å vekke de gamle idealene til live igjen gjennom kamp og renselse. Dette skal tilslutt vekke en ny gullalder til live.

Som kjent er det multikulturalismen Breivik oppfatter som sin hovedfiende, og det er denne tilstanden som må kontrasteres med hans gullaldertanker. Spesifikt peker han flere steder på femti- og sekstitallets Europa som et vannskille, og han søker tilbake til tilstanden før disse tiårene. Dette var tiden før «kulturmarxistene» underminerte den kristne kulturen i Vest-Europa med feminisme, multikulturalisme og islam. “The current multiculturalist regimes of Western Europe are not at all democratic, this country is not democratic. They haven’t been democratic since the 1950s.” forteller Breivik oss, og skylder på hjernevasking gjennom skolen. I avsnittet “How it all began – political correctness is cultural marxism” forklarer Breivik hva som skjedde: Vestens verdier ble underminert av marxister for å tjene en fremtidig islamisering av Europa. Europa slik vi kjente det skulle forgå, og erstattes av Eurabia. Denne konspirasjonsteorien er konsistent tilstede gjennom hele teksten, og det levnes liten tvil om at islamisering er det endelige målet for kulturmarxismen.

Gullalderen til Breivik er i stor grad å kategorisere som naiv fantasi om et samfunn nærmest uten kriminalitet, etisk og kulturelt homogent, uten pornografi, homoseksualitet, med et sterkt patriarkat og med kristne verdier i bunn. Anders Behring Breivik mener at det er slik samfunnet fremstod på femtitallet uten at det blir lagt noen kilder til bunn for denne påstanden, og det hele virker temmelig løsrevet fra virkeligheten.

Kontrasten til denne gullalderen er en forestilling om en kataklysmisk tid, som vi nå lever i. Det er en forestilling om en ende for det ideelle samfunnet, som skal resultere i krig, lidelse og deretter renselse.

Samtiden vår er ifølge manifestet en slags undergangstid for Europa. Muslimer, kulturmarxister og multikulturalister har diskreditert og underminert gode kristne konservative verdier, og Europa er ikke lenger Europa, men altså Eurabia. Dette begrepet betegner en tilstand hvor Europa er nærmest invadert og overtatt av muslimer, mens den “opprinnelige” vestlige kulturen er fortrengt. Manifestet bruker flere steder ord som «demografisk krigføring» for å beskrive en tilsynelatende bevisst prosess hvor muslimer produserer fler barn enn kristne europeere for å komme i flertall.

Helt konkret oppfatter Breivik at Europa er preget av første fase i en trefaset borgerkrig. Foranledningen til borgerkrigen var en dialogfase fra 1955-1999, hvor Eurabiaprosjektet vokste frem. Deretter startet selve borgerkrigen, som varer i tre perioder fra 1999 til 2083. Hver fase i krigen kjennetegnes av økende muslimske befolkninger i Europa og tydeligere organisering av motstandskampen. I 2083 kulminerer det med en muslimsk befolkning på randen til å bli den dominerende og iverksettelse av kupp, åpen krig og massehenrettelser av kulturmarxister og deportasjon av den muslimske befolkningen. Det er denne virkelighetsforståelsen som ligger til grunn for Breiviks angrep på regjeringskvartalet og AUF. I hans øyne er disse institusjonene og menneskene forrædere mot det sanne Europa og de må henrettes for å redde samfunnet fra undergang. Det er viktig å forstå at Breivik oppfatter seg selv som å være i krig, og faktisk representerer Europas sanne militære og sivile myndighet i form av KT. Disse aksjonene og den påfølgende rettssaken skal være et signal til likesinnede om at krigen er i gang. Breivik ser for seg at motstanden skal bli alt mer avansert med tiden, og tilslutt skal også de forskjellige lands militære avdelinger slutte seg til kampen på Breiviks side. (Riktignok regner ikke Breivik med å overleve særlig lenge i krigen og omtaler seg selv som martyr flere steder i teksten.)

Deretter skal Europa gjenfødes, som et rent samfunn, med en enkelt kultur og tradisjonelle verdier – altså i 2083, et årstall som virker å være hentet fra en slags profeti. Om dette er en profeti han selv har fremsatt eller hentet fra et annet sted er ikke opplyst i teksten. Breivik nevner årstallet flere ganger, men det eneste stedet som sier noe om hvor det kommer fra er en beskrivelse av en hypotetisk gravstøtte for Knights Templar. Gravstøtten inneholder årstallene 732, 1683 og 2083. 732 og 1683 referer til slaget ved Tours og slaget om Wien – hvor kristne styrker slo det som gjerne oppfattes som muslimske invasjoner. Betydningen av 2083 blir tydelig og for Breivik nærmest religiøst.

Flere steder i teksten peker Breivik, som nevnt, på både scenarier for europeisk borgerkrig, og hva slags samfunn han ønsker seg – både på mikronivå gjennom Knights Templar, og på makronivå ved å peke på Japan, Taiwan og Syd-Korea. Disse landene beskrives som etnisk og kulturelt homogene, og Breivik oppfatter det som et paradoks at de ikke dermed blir demonisert i vestlige medier. Flere steder i teksten skrives det også om behovet for og planer for fremtidige deportasjoner av muslimer. Sammen med de tidligere nevnte massehenrettelsene skal dette altså være en renselse av samfunnet, og Vest-Europa vil fremstå som et kulturelt homogent samfunn med kristendom, patriarkalske strukturer og konservatisme i bunn. Videre forklarer Behring Breivik at han ser for seg at man skal dele Europa inn i konservative og liberale områder. Disse liberale områdene bør være som “Las Vegas” og det bør være minst en for hvert land i Europa. De bør ha alle muligheter for kreativ og seksuell utfoldelse, samt bruk av rusmidler og radikalisme osv. Han ser for seg at man må overvåke disse områdene for å unngå for mye forurensning. Hvordan verden utenfor Europa skal se ut sier han ikke så mye om, men et vesentlig moment er at verdens totale befolkning ikke må overstige 1950-tallets 2,5 milliarder.

Ideene om Europa etter borgerkrigen er naturligvis fantasier av en klasse som ikke har rot i virkeligheten på noen måte. Blant annet viser Breiviks syn på det som antagelig er en imaginær orden, altså Knights Templar-ordenen hvordan han tenker seg fremtiden. KT fremstår i dokumentet som en bærende bjelke i den samfunnsomveltningen Breivik ser for seg, og betrakter tilogmed KT som Europas sanne militære og politiske myndighet, og det er lite som taler for at dette er en posisjon man vil gi slipp på. Snarere er KT tiltenkt rollen som Europas frelser og det detaljnivået som brukes for å beskrive organisasjonen – med uniformer, medaljer, utmerkelser, seremonier, gravstøtter osv tyder på at den er en helt sentral del av Breiviks forestillinger om tiden etter borgerkrigen. Kanskje tilogmed mer sentral enn det ideologiske innholdet. Ikke minst oppfatter Breivik seg selv som Europas store kjempe og sanne redningsmann. Han skal først bli latterliggjort gjennom rettssaken, for deretter å fremstå som en martyr for saken og klarsynt. Hvor sannsynelig dette scenariet er får fremtiden vise oss.

Advertisements

From → Analyse

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: